Nowa ulga podatkowa sposobem na niższe rachunki za prąd

Już od 1 stycznia br. podatnicy mogą korzystać z ulgi na zakup urządzeń, materiałów oraz usług związanych z termomodernizacją, która obejmuje m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. To dobra wiadomość dla osób, chcących produkować własną energię i szansa na rozwój fotowoltaiki w Polsce.
Własny prąd niższym kosztem

Wraz z początkiem roku 2019 podatnicy uzyskali możliwość odliczania wydatków na termomodernizację budynków od podstawy opodatkowania podatkiem od osób fizycznych. Dnia 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. które szczegółowo określa rodzaje materiałów budowlanych, usług i urządzeń podlegających tzw. uldze termomodernizacyjnej. Dokument ten odnosi się do obowiązującej od 30 listopada 2018 r. ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoby wznoszące dopiero domy, nie będą mogły skorzystać z odjęcia od dochodu wydatków m.in. na wstawienie drzwi oraz okien, jak również nie będą mogły liczyć na ocieplenie i zakup pieca. Z tej formy pomocy będą mogły skorzystać osoby istniejących budynków. Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystają właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy mogą odliczyć od podstawy podatku maksymalnie 53 tys. zł. Kwota ta dotyczy przeprowadzenia wszystkich przedsięwzięć wyszczególnionych w Rozporządzeniu w poszczególnych budynkach, do których podatnik posiada prawa własności. Uldze podlegają działania termomodernizacyjne zrealizowane w ciągu 3 lat, począwszy od końca roku podatkowego, w którym po raz pierwszy poniesiono związane z nimi wydatki oraz na odliczenie wydatków od dochodów podatnik posiada możliwość w ciągu 6 lat.

Nie dotyczy ona jednak wydatków w części objętej finansowaniem przez WFOŚiGW lub NFOŚiGW, ani zwróconych podatnikowi w innej formie, bądź zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Ulga nie obejmuje też wydatków rozliczonych w ramach korzystania z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej ani odliczonych od przychodu w oparciu o zapisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Co obejmuje ulga?

Zakup materiałów budowlanych i urządzeń, m.in.:
-kolektora słonecznego wraz z osprzętem,
-pompy ciepła wraz z osprzętem,
-ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem,
-węzła cieplnego wraz z programatorem temperatury,
-kotła gazowego kondensacyjnego wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
zbiornika na gaz lub olej,
przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
-materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej lub/i instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
-materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
kotła na paliwo stałe spełniającego przynajmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
-kotła olejowego kondensacyjnego wraz ze sterowaniem, armaturą regulującą i zabezpieczającą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
-materiałów budowlanych składających się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem chłodu i ciepła.

Wydatki związane z wykonaniem usług, m.in.:

-montażu: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, instalacji fotowoltaicznej, systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
-wykonania: analizy termograficznej budynku, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, dokumentacji projektowej dotyczącej prac termomodernizacyjnych, audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
-wymiany elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, bądź wykonania nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania albo instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
-demontażu źródła ciepła na paliwo stałe;
-uruchomienia i regulacji źródła ciepła oraz analizy spalin;
-regulacji i równoważenia hydraulicznego instalacji.

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!